Provozní řád

 
Obchodní podmínky pro internetový obchod
www.hodinky-damske-panske.cz

 

 I. Úvod

Tyto obchodní podmínky upravují nákup v internetovém obchodě www.hodinky-damske-panske.cz. Internetový obchod provozuje Tomáš Vyskočil, Cejle 180, 588 51 Batelov, IČ 61733911, DIČ: CZ 7504264361. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele jako prodávajícího a kupujícího (zákazníka).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Prodávající nabízí zboží prostřednictvím internetových stránek www.hodinky-damske-panske.cz, kde jsou uvedeny názvy a hlavní charakteristiky a konečné ceny nabízeného zboží. Zobrazení zboží pomocí fotografie je, z důvodu technických možností fotografie a zobrazovacích možností v rámci internetových stránek ilustrační. Zákazník pomocí tlačítek zobrazených u prezentace zboží na stránkách provádí výběr zboží a vyplnění objednávky. Zobrazení znázorňuje v každém okamžiku zákazníku počet kusů zboží a jeho celkovou cenu. Zobrazení umožňuje zákazníku kdykoli do odeslání objednávky učinit zpětný krok a před odesláním objednávky upravit a měnit vstupní údaje.
 2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy. Náklady spojené s používáním komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení nebo telefonní hovory, poštovné) si hradí prodávající, pokud uskutečňuje komunikaci vůči zákazníku a zákazník, pokud uskutečňuje komunikaci vůči prodávajícímu.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je úplné, pravdivé a správné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí a souhlas zákazníka s těmito obchodními podmínkami.
 4. Odesláním objednávky kupujícímu stiskem příslušného tlačítka případně políčka souhlasu s těmito obchodními podmínkami umístěným v objednávce zákazník stvrzuje, že s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.
 5. Po odeslání objednávky zákazník obdrží automatickým systémem generované potvrzení o doručení jeho objednávky do databáze prodávajícího e-mailem. Potvrzení o doručení objednávky do databáze prodávajícího nepředstavuje přijetí nabídky prodávajícím, ale pouze informuje zákazníka o obdržení jeho objednávky. V případě zjištění chyb v objednávce prodávající zákazníka o tom vyrozumí a obešle jej správným zněním objednávky. Zákazníkem potvrzená opravená objednávka je prodávajícím dále zpracována. V případě neobdržení potvrzení o doručení objednávky do 24 hod. po odeslání zákazník pro ověření využije tel. č. +420 728 649 670 nebo +420 602 521 828 nebo +420 56 56 57 100 nebo e – mail:hodinky@tovys.cz; do vyrozumění prodávajícím nevystavuje novou objednávku.
 6. Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy prodávající akceptuje objednávku zákazníka. Tím je, v případě objednávky prostřednictvím e – shopu www.hodinky-damske-panske.cz, odeslání objednaného zboží zákazníkovi nebo zpráva o uskutečněném odeslání zboží zákazníkovi zaslaná dalším e-mailem (oznámení o odeslání zboží), případně potvrzení obsahu kupní smlouvy dalším e – mailem.
 7. Na kupní smlouvu dle doručené a prodávajícím potvrzené elektronické objednávky se vztahují ustanovení těchto obchodních podmínek zveřejněné na internetových stránkách www.hodinky-damske-panske.cz v den jejího odeslání.
 8. Zákazník může zboží objednávat též telefonicky na tel. č. tel. č. +420 728 649 670 nebo +420 602 521 828 nebo +420 56 56 57 100, kdy přihlášený obchodník se zákazníkem sestaví a provede objednávku, případně individuální elektronickou komunikací prostřednictvím elektronické adresy hodinky@tovys.cz. V tomto případě zákazník:

a) vytvoří zprávu elektronické pošty s adresou hodinky@tovys.cz,

b) do zprávy uvede přesné názvy výrobků event. jejich kódy, počet kusů a cenu zobrazenou na www.hodinky-damske-panske.cz, seznámí se s těmito obchodními podmínkami a toto v objednávce potvrdí,

c) Pečlivě zkontroluje obsah objednávky a dále pečlivě a pravdivě uvede údaje nutné pro uzavření kupní smlouvy (adresa bydliště, event. dodací adresa či korespondenční adresa, pokud jsou odlišné, způsob platby, své telefonní číslo, na němž je obvykle k dosažení, pro usnadnění komunikace se zákazníkem), včetně souhlasu s těmito obchodními podmínkami,

d) odešle objednávku adresou hodinky@tovys.cz; po doručení objednávky se zákazníku přihlásí obchodník, který objednávku vyřizuje.

 1. I pro způsoby objednávání uvedené v ust. odst. 8 platí tyto obchodní podmínky obdobně, včetně odst. 5 a 6.
 2. Uzavření kupní smlouvy a komunikace týkající se kupní smlouvy a záležitostí s ní související jsou vedeny v českém jazyce.
 3. Místem dodání zboží je adresní místo uvedené zákazníkem ve formuláři objednávky.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy do doby uskutečnění plnění, nejdéle však ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení objednávky, a to zejména vůči  osobám, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu nebo v případě neúplného či nesprávného vyplnění objednávky či podezření z manipulace se systémem objednávek a údaji na internetových stránkách. O odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím musí být zákazník informován v textové podobě prostřednictvím zprávy elektronické pošty.
 6. Veškerá smluvní dokumentace je uložena u prodávajícího v textové elektronické podobě. Na písemnou žádost zákazníka zašle prodávající v elektronické textové podobě její obsah.

III. Dodání zboží, přeprava

 1. Zboží zákazník obdrží nejpozději do 10ti pracovních dnů (pokud není objednávkou sjednáno či u zobrazení zboží uvedeno jinak) na objednávkou zvolené adresní místo. Při platbě předem nebude účtována platba za dobírku; v tom případě bude zboží zasláno jako běžný balík. V případě platby předem bude zboží odesláno nejpozději do 5ti pracovních dnů od přijetí platby na účet prodávajícího. V případě objednání zboží, které není momentálně skladem, bude zboží doručeno dle předem zaslaných informací a dispozic prodávajícího.
 2. Informace, že je zboží skladem či na skladě znamená, že zákazník může zboží vyzvednout osobně v provozovně Jihlava, Benešova 1, PSČ 586 01. 
 3. V případě jakýchkoliv závad zásilky je zákazník povinen tyto uplatnit ihned u přepravce, zejména v případě zjevného porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky anebo nešetrném zacházení se zásilkou (protržení, promáčknutí a jiné deformace). Poškozenou zásilku nepřebírejte a tuto skutečnost nám oznamte (doporučujeme zaslat e-mailem foto poškození a foto Vámi uplatněné reklamace přepravy na formuláři přepravce). Převzetím zásilky od dopravce zákazník potvrzuje, že přepravní obal zboží byl neporušen.
 4. Při zvolení osobního odběru zboží není přepravné a balné účtováno.
 5. Při objednávce nad 1.500,- Kč nebude v rámci přepravy v ČR účtováno přepravné u kteréhokoli objednávkou zvoleného způsobu přepravy.
 6. Nevyzvedne-li si zákazník zásilku a tato je pro nevyzvednutí vrácena zpět, je povinen uhradit obchodu www.hodinky-damske-panske.cz přepravné, balné a náklady za dobírku. Prodávající má právo v takovém případě od smlouvy odstoupit.
 7. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v prodávajícím akceptované objednávce, může prodávající požadovat úhradu nákladů spojených s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení (na výslovné přání zákazníka, doručení do zahraničí).

IV. Vrácení zboží zákazníkem – spotřebitelem (odstoupení od kupní smlouvy) bez udání důvodů

 1. Pokud je zákazníkem jiná osoba než spotřebitel, nárok na vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) bez udání důvodu nevzniká.
 2. Podmínkou využití možnosti vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) spotřebitelem bez udání důvodů je vrácení zboží v neporušeném původním obalu s patřičnými náležitostmi – cedulkami, štítky výrobce, ochrannými foliemi a kryty atd. Zboží nesmí nést známky užívání (např. odstranění ochranných folií, krytů, přelepů, pokud není nezbytné k vyzkoušení zboží, poškrábání, opotřebení, znečištění povrchových částí – např. řemínku, pouzdra, zapínací přezky atd.
 3. Lhůta zákazníka – spotřebitele k uplatnění jeho práva činí 14 dnů od doručení zboží; odstoupení musí zákazník vůči podávajícímu uskutečnit v textové podobě prostřednictvím zprávy elektronické pošty, nebo písemně. Při odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, že pro povahu zboží toto nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Prodávající může požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (např. náklady na vyčištění zboží).
 4. Formulář pro odstoupení od smlouvy v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jako jejich příloha a je k dispozici ke stažení na stránkách prodávajícího www.hodinky-damske-panske.cz ve formátu PDF. Po jeho doručení bude jeho převzetí potvrzeno bez zbytečného odkladu v textové podobě zaslané zákazníku prostřednictvím zprávy elektronické pošty.
 5. Pokud zákazník využije svého práva a vrátí v zákonné lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení nepoškozené zboží, má nárok na vrácení celé částky za zboží a nárok na vrácení částky nejlevnějšího způsobu přepravy nabízeného prodávajícím; nárok prodávajícího dle ujednání předchozího bodu 3 tím není dotčen. Přepravní náklady u související s vrácením zboží hradí zákazník. Částka bude zákazníku vrácena do 5 pracovních dnů po vrácení zboží způsobem, kterým byla od zákazníka přijata. Jiným způsobem bude částka zákazníku vrácena, pokud s tím zákazník bude souhlasit, na náklady prodávajícího. Vrácení bude proto uskutečňováno především převodem na účet, případně jiným vhodným způsobem (např. poštovní poukázkou). Zákazník je povinen při využití práva vrátit zboží označit preferovaný způsob vrácení prostředků a sdělit prodávajícímu potřebné údaje o bankovním spojení či adresním místu pro vrácení – částka bude zaslána složenkou s dodejkou do vlastních rukou. Prodávající neručí za to, kdy dojde ke skutečnému vrácení zaplacené částky zákazníku jeho bankou, případně držitelem poštovní licence a za nesrovnalosti vyvolané chybným poskytnutím údajů ze strany zákazníka.

V. Odpovědnost za vady zboží a její uplatnění (reklamace)

 1. Odpovědnost za vady zboží trvá dva roky od převzetí zboží zákazníkem. V případě,                            že se na zboží vztahuje záruka, či delší doba odpovědnosti za vady, platí údaje vyznačené v záručním listu. Odpovědnost prodávajícího za vady ani záruka se nevztahuje na opotřebení zboží z důvodu jeho užívání (rozbité sklo, ulomená korunka, prasklý či přetržený pásek apod.) nebo z důvodu nedodržování pravidel a návodů k jeho užívání a nedostatku běžné či obvyklé údržby či neodborných oprav a údržby. Zákazník odpovídá za jednání třetí osoby, která za něj zboží převzala, nebo jíž převzetí zboží umožnil, stejně tak i za užívání zboží třetí osobou.
 2. Zákazník je povinen zboží a jeho obal po převzetí ihned prohlédnout a zkontrolovat. Pokud              na zboží neshledá vady, je zákazník povinen před zahájením užívání zboží se seznámit s pokyny výrobce zboží a případnými pokyny prodávajícího k jeho užívání a údržbě či uvedení do provozu a tyto dodržovat. V případě nejasností je povinen telefonicky nebo e – mailem kontaktovat prodávajícího. Pokud na novém zboží, které si zákazník právě převzal shledá vadu, je povinen zboží nepoužívat a oznámit vadu neprodleně telefonicky, s následným písemným či e – mailovým doplněním nebo písemně nebo e-mailem a následně, či spolu s reklamovaným zbožím, je – li nutné posouzení vady prodávajícím, zaslat zboží prodávajícímu jako obyčejný balík; v případě zaslání odpovídá zákazník za volbu přiměřené pevnosti obalu k ochraně zboží s ohledem na jeho charakter. Stejně je zákazník povinen postupovat v případě vady, která se vyskytne na zboží v době, po kterou trvá odpovědnost prodávajícího za vady zakoupeného zboží.
 3. Za účelem hladkého vyřízení reklamace prodávající doporučuje po dobu trvání odpovědnosti za vady či záruky uchování veškerých dokladů a dokumentace ke zboží a komunikace ohledně koupě zboží zákazníkem.
 4. O převzetí zboží převzatého k reklamaci a dokladů k reklamovanému zboží bude zákazníku zasláno potvrzení v textové podobě ve formě zprávy elektronické pošty, případně v jiné elektronické formě na adresu jeho kontaktu. Na vyžádání bude potvrzení zasláno písemně.
 5. V případě reklamace zákazník uvede popis vad a chybějících vlastností dodaného zboží a jejich projevů. Jde zejména o vylíčení v čem dodané zboží nesplňuje jakostní a užitné vlastnosti požadované zákazníkem v čem nesplňuje prodávajícím či v dodaných dokumentech ke zboží výrobcem popisované, případně zákazníkem na základě prováděné reklamy očekávané užitné vlastnosti zboží popřípadě užitné vlastnosti obvyklé pro zakoupené zboží, v čem neodpovídá požadavkům platných právních předpisů nebo účelu pro který se zboží používá dle informací prodávajícího, či informací výrobce a nebo z jakého důvodu se nehodí k obvyklému způsobu užití.
 6. Za účelem hladkého průběhu reklamace zašle zákazník reklamované zboží s alespoň kopií záručního listu nebo dokladem o jeho koupi a zaplacení a sdělí kontaktní údaje, případně tyto pouze potvrdí, pokud jsou totožné s objednávkou, na které prodávající zašle sdělení o vyřízení či průběhu reklamace zákazníka. Současně s reklamací zákazník sdělí, jaký způsob vyřízení reklamace preferujete v případě jejího kladného vyřízení (výměna věci, oprava, sleva či vrácení peněz oproti zboží, případně i několik způsobů, pokud pro zákazníka stejný význam). Sdělení způsobu usnadní reklamační řízení a komunikaci se zákazníkem, avšak nemá vliv na práva a povinnosti zákazníka a prodávajícího daná zákonem, včetně pravidel pro vyřízení reklamace.
 7. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, pokud to charakter vady zboží umožní, bude dohodnut způsob vyřízení reklamace obratem. O vyřízení reklamace však prodávající zákazníka bude informovat nejpozději do 30ti dnů od doručení, případně do 30 dnů ode dne převzetí zboží, je – li k vyřízení reklamace nutné jeho posouzení.

VI. Osobní údaje a jejich ochrana

 1. Odesláním objednávky v rámci internetového obchodu www.hodinky-damske-panske.cz, zákazník dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníku a o jeho nákupech. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to v rozsahu uvedeném v objednávce, který je nezbytný pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Souhlas uděluje zákazník na dobu dvou let od dodání zboží (doba zákonné odpovědnosti za vady), v případě delší doby potvrzené zárukou na zboží na tuto dobu. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu a režimového přístupu pouze prodávajícím, který je bezúhonnou a spolehlivou osobou a případně úzkým okruhem bezúhonných a spolehlivých zaměstnanců prodávajícího zavázaných k mlčenlivosti. Písemná zhmotnění dokumentů zobrazujících osobní údaje budou po dobu jejich oprávněného zpracování zabezpečena mechanickými a elektronickými prostředky.
 2. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že objednávkou poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů, kterých není třeba k realizaci práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy (zejména z pohledu zákazníka                  již neaktuálních údajů) může ve vztahu k prodávajícímu odvolat, a to v jakékoli písemné formě, zejména oznámením doručeným prostřednictvím adresy elektronické pošty či elektronického sdělení v jiné formě na adresu prodávajícího.

VII. Informace dle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.

Pro případ, že platba realizovaná na základě transakce sjednané podle tohoto řádu podléhá evidenci dle zákona o evidenci tržeb, podává prodávající následující informaci: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

VIII.Údaje o existenci a způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů

V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku má zákazník, je – li spotřebitelem, právo obrátit se přímo na prodávajícího s žádostí o mimosoudní vyřízení stížnosti na jednání prodávajícího či jeho zaměstnanců. Mimo to má spotřebitel právo využít další právní prostředky mimosoudní ochrany svých práv a podávání stížností. Těmi jsou mediace podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, řízení podle zákona o ochraně spotřebitele před Českou obchodní inspekcí - www.coi.cz. Pokud jde o ochranu osobních údajů a zasílání obchodních sdělení k nimž neudělil či odvolal souhlas, má právo se spotřebitel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění zveřejněném na internetových stránkách www.hodinky-damske-panske.cz.
 2. Není – li stanoveno ani účastníky výslovně dohodnuto jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem, zejména ust. § 1810 a násl. a ust § 2079 a násl. a v jejich rámci zvláštními ustanoveními § 2158 a násl. o prodeji zboží v obchodě.
 3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti a byly zveřejněny dne    .    .2017. 

 

Vyberte si cenové rozpětí Potvrdit toto rozpětí
 
 
Náš obchod a kudy k nám | Kontakty
Hodinky - Hodinářství  zlatnictví  Jihlava
zavřít

Informace e-mailem

Chcete-li dostávat pravidelně informace o novinkách, akcích a slevách na e-shopu hodinky-damske-panske.cz, registrujte se do našeho newsletteru zadáním své e-mailové adresy do políčka níže.